مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

مشارکت های مردمی بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

" مشارکت های مردمی بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی "


معرفی واحد
 


شماره حساب سيبا :   بانك ملي     0219430040009

اعضاي هيات امنا شوراي مشاركت هاي مرد‌‌مي بيمارستان هاي روان پزشكي ابن سينا و د‌‌كترحجازي

آد‌‌رس : بلوارحرعاملي - حد‌‌فاصل ميد‌‌ان بوعلي وميد‌‌ان موسوي قوچاني بيمارستان روانپزشكي ابن سينا - شماره همراه : 09156590209   تلفن : 2447 3700-