کتابخانه بیمارستان ابن سینا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

"کتابخانه بیمارستان ابن سینا"

پرسنلمدیریت کتابخانه :دکتر سید علیرضا سجادی         شماره تلفن :3700223              پست الکترونيک :SadjadiA[at]mums.ac.ir

مئول کتابخانه:زهره جانفدا                        شماره تلفن :3700223            پست الکترونيک :JanfadaZ1[at]mums.ac.ir