امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 


"بخش آموزشی دو زنان"

پرسنل بخش


 روانپزشک مسئول فني بخش :

 سرپرستار بخش : یسنا حسن پور   شماره تلفن سرپرستار : 37002414         پست الکترونيک : HasanpourY2[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار : 13 نفر
تعداد کمک بهيار :7 نفر
تعداد خدماتي:3 نفر
تعدا منشي : 1 نفر