امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش دو مردان"

پرسنل بخش


 روان پزشک رئیس بخش :دکتر مجید حنیفه زاده

 سرپرستار بخش : احمد علی فکور    شماره تلفن سرپرستار : 37326767 (داخلی :624)      پست الکترونيک : FakoorAA1[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار : 7 نفر
تعداد کمک بهيار :10 نفر
تعداد خدماتي:3 نفر
تعدا منشي : ندارد