مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش دو مردان"

پرسنل بخش


 روان پزشک رئیس بخش :دکتر نیلوفر محمودی

 سرپرستار بخش : عبدالحسین صالحی پور خینی  شماره تلفن سرپرستار : 37326767 (داخلی :624)    پست الکترونيک : salehipoura2[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار : 13 نفر
تعداد کمک بهيار :9 نفر
تعداد خدماتي:2 نفر
تعدا منشي :1 نفر