امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش یک مردان"

پرسنل بخش


روان پزشک رئیس بخش :دکتر سید محمد مرتضی نیا

سرپرستار بخش : سعید فضائلی    شماره تلفن سرپرستار:37326767 (داخلی 612)      پست الکترونيک : FazaeliS4[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار : 10 نفر
تعداد کمک بهيار :13 نفر
تعداد خدماتي:4 نفر
تعدا منشي : ندارد