مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش یک مردان"

پرسنل بخش


روان پزشک رئیس بخش :دکتر مهدی عاقلتر - دکتر حمیدرضا سلامیسرپرستار بخش : زهرا حسن زاده    شماره تلفن سرپرستار:37326767 (داخلی 612)      پست الکترونيک : HasanzadehZ2[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار : 11 نفر
تعداد کمک بهيار :7 نفر
تعداد خدماتي:4 نفر
تعدا منشي :  1 نفر