مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش آموزشی دو مردان"

پرسنل بخش روانپزشک مسئول فني بخش :

 سرپرستار بخش :محسن سپهری کیا    شماره تلفن سرپرستار : 37002436         پست الکترونيک : SepehrikiaM2[at]mums.ac.ir