مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش سالمندان زنان"

پرسنل بخش


 روانپزشک مسئول فني بخش :دکتر علی منطقی

 سرپرستار بخش : الهام لشگری  شماره تلفن سرپرستار : 37002423         پست الکترونيک : LashgariE1[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار :9 نفر
تعداد کمک بهيار :2 نفر
تعداد خدماتي:1 نفر
تعدا منشي : 1نفر