مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش اطفال دختران"


پرسنل بخش


 روانپزشک مسئول فني بخش :

 سرپرستار بخش : حمیده خدادای    شماره تلفن سرپرستار : 37002439         پست الکترونيک :  KhodadadiH2[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار :5 نفر
تعداد کمک بهيار :1 نفر
تعداد خدماتي:1 نفر
تعدا منشي : ندارد