مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 

"بخش سوء مصرف مواد"

پرسنل بخش


 روانپزشک مسئول فني بخش :

 سرپرستار بخش : محسن حزب اللهی    شماره تلفن سرپرستار : 37002401         پست الکترونيک : HezbollahiM2[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار : 8 نفر
تعداد کمک بهيار :10 نفر
تعداد خدماتي:3 نفر
تعدا منشي : 1 نفر