امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش آموزشی یک زنان"

پرسنل بخش


 روانپزشک مسئول فني بخش :

 سرپرستار بخش : آزاده رجبی    شماره تلفن سرپرستار : 37002410         پست الکترونيک : rajabia4[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار : 12 نفر
تعداد کمک بهيار :6 نفر
تعداد خدماتي:2 نفر
تعدا منشي : 1