مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

"بخش یک مردان "پرسنل بخش روانپزشک مسئول فنی بخش :

 سرپرستار بخش :جواد فاطمی   شماره تلفن سرپرستار : 37002360         پست الکترونیک : FatemiJ2[at]mums.ac.ir

تعداد پرستار : 15 نفر
تعداد بهیار :. نفر
تعداد کمک بهیار :9 نفر
تعداد خدماتی:3 نفر
تعدا منشی : 1 نفر