مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

     مدیریت پرستاری بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی

 
           
 

مدیر پرستاری :  دکتر محمد صادقی

پست الكترونيک :

SadeghiBM1[at]mums.ac.ir

 

تحصیلات:  سوابق مدیریتی: تلفن های تماس:
کارشناس پرستاری مترون بیمارستان 22 بهمن خواف تلفن مستقيم :37112699-051  
کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مدیرداخلی بیمارستان 22 بهمن خواف تلفن داخلي : 37002341-051
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی رئیس اموراداری بیمارستان ابن سینا نمابر:         37234388-051
دکتری تخصصی اعتیاد (ph.D)  مدیر پرستاری بیمارستان ابن سینا  

 سوپروايزان بالینی

  سوپروایزران صبح  
حسین تحقیقی  تلفن داخلی:342 پست الکترونیک:                         TahghighiH1[at]mums.ac.ir
فریده دلمرادی تلفن داخلی:333 پست الکترونیک:                     DelmoradiF2[at]mums.ac.ir
مجتبی خندان دل   تلفن داخلی:333 پست الکترونیک:                  KhandanDKHM1[at]mums.ac.ir
 جواد ابوترابي تلفن داخلی:333 پست الکترونیک:                   AbootorabyBJ1[at]mums.ac.ir
مهدی رجایی  تلفن داخلی:333 پست الکترونیک:                              RajaieM1[at]mums.ac.ir
احسان امین التجار تلفن داخلی:333 پست الکترونیک:                                AminE1[at]mums.ac.ir
   سوپروایزران عصر   
 کتایون ناصح   تلفن داخلی:333  پست الکترونیک:                             NasehK1[at]mums.ac.ir
 مرضیه صفائیان   تلفن داخلی:342  پست الکترونیک:                        SafaeianM1[at]mums.ac.ir
  سوپروایزان شب
 
مجتبی خندان دل تلفن داخلی:333-342 پست الکترونیک:                KhandanDKHM1[at]mums.ac.ir
جواد ابوترابي تلفن داخلی:333-342 پست الکترونیک:                 AbootorabyBJ1[at]mums.ac.ir
مهدی رجایی تلفن داخلی:333-342 پست الکترونیک:                            RajaieM1[at]mums.ac.ir
حسن حسین زاده تلفن داخلی:333-342 پست الکترونیک:               HosseinzadehH1[at]mums.ac.ir
احسان مروی تلفن داخلی:333-342 پست الکترونیک:                             MarviE1[at]mums.ac.ir