امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 

 

مدیریت پرستاری بیمارستان ابن سینا

 

 
                              

 

مدیر پرستاری :  دکتر محمد صادقی

پست الكترونيک :

SadeghiBM1[at]mums.ac.ir

 

                                                                

 تحصیلات:              

   کارشناس پرستاری  

   کارشناسی ارشد آموزش پزشکی  

   کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی  

   دکتری تخصصی اعتیاد (ph.D)      

سوابق مدیریتی:

 مترون بیمارستان 22 بهمن خواف              

 مدیرداخلی بیمارستان 22 بهمن خواف

 رئیس اموراداری بیمارستان ابن سینا    

  مدیر پرستاری بیمارستان ابن سینا

 

 تلفن های تماس:

 

 تلفن مستقيم :37112699-051                   

  تلفن داخلي : 37002341-051

  نمابر:         37234388-051

 

 

سوپروايزان بالینی

                                                 سوپروایزران صبح:

 

  حسین تحقیقی                 تلفن داخلی:342            پست الکترونیک:                    TahghighiH1[at]mums.ac.ir

  فریده دلمرادی                     تلفن داخلی:333            پست الکترونیک:                    DelmoradiF2[at]mums.ac.ir

  مجتبی خندان دل                تلفن داخلی:333            پست الکترونیک:              KhandanDKHM1[at]mums.ac.ir 

 جواد ابوترابي                     تلفن داخلی:333            پست الکترونیک:               AbootorabyBJ1[at]mums.ac.ir

  مهدی رجایی                    تلفن داخلی:333             پست الکترونیک:                         RajaieM1[at]mums.ac.ir

  محسن حزب اللهی             تلفن داخلی:333             پست الکترونیک:                  HezbollahiM2[at]mums.ac.ir

 

                                                  سوپروایزران عصر :

 

  کتایون ناصح                      تلفن داخلی:333           پست الکترونیک:                      NasehK1[at]mums.ac.ir

  مرضیه صفائیان                  تلفن داخلی:342           پست الکترونیک:                  SafaeianM1[at]mums.ac.ir

                                                 

                                      سوپروایزان شب :

 

  مجتبی خندان دل               تلفن داخلی:333-342     پست الکترونیک:           KhandanDKHM1[at]mums.ac.ir

  جواد ابوترابي                     تلفن داخلی:333-342      پست الکترونیک:             AbootorabyBJ1[at]mums.ac.ir

  مهدی رجایی                    تلفن داخلی:333-342     پست الکترونیک:                         RajaieM1[at]mums.ac.ir

  حسن حسین زاده                تلفن داخلی:333-342     پست الکترونیک:             HosseinzadehH1[at]mums.ac.ir

  احسان مروی                    تلفن داخلی:333-342     پست الکترونیک:                           MarviE1[at]mums.ac.ir