مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"اورژانس حاد مردان"

پرسنل بخش


 روانپزشک مسئول فني بخش :دکتر پیمان هاشمیان

 سرپرستار بخش : مصطفی خواجه     شماره تلفن سرپرستار : 37002405   پست الکترونيک :KhajehM3[at]mums.ac.ir

تعداد پرستار : 14 نفر
تعداد کمک بهيار :8 نفر
تعدا منشي : 1نفر