امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"اورژانس حاد مردان"

پرسنل بخش


 روانپزشک مسئول فني بخش :

 سرپرستار بخش : حسن حسین زاده    شماره تلفن سرپرستار : 37002405   پست الکترونيک :HosseinzadehH1[at]mums.ac.ir

تعداد پرستار : 9 نفر
تعداد کمک بهيار :9 نفر
تعداد خدماتي:3نفر
تعدا منشي : ندارد