مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

مسئول واحد

مسوول حسابداریجواد حسام زاده شماره تلفن :  37112344 پست الکترونيک : hesamzadej1[at]mums.ac.ir

اهم وظایف :

  • برنامه ريزي فعاليت هاي مالي و هدايت و كنترل و هماهنگي آنها در چارچوب مقررات و آئين نامه ها .
  • مشاركت در برنامه ريزي و ارائه پيشنهادات و سياست هاي اعتباري و وصول مطالبات و نظارت بر نحوه اجراي آنها
  • نظارت بر نحوه عملكرد حسابداري درآمد
  • اعمال مديريت بر وجوه نقد و ساير دارائي هاي پولي و تامين وجوه اخذ اضافي در مواقع ضروري
  • نگهداري سوابق و مدارك مالي و اعمال مديريت در پرداخت حقوق و دستمزد
  • اعمال مديريت بر امور مالياتي و دارائي هاي ثابت
  • نظارت و كنترل بمنظور حفظ و نگهداري اموال و دارائي هاي بيمارستان .
  • عضويت و شركت در جلسات كميته هاي بيمارستاني ، معاملات و ساير كميته ها با جلسات و سمينارها
  • بررسي و تطبيق فعاليت ها با بودجه مصوب و تجزيه و تحليل انحرافات
  • انطباق اسناد هزينه با آئين نامه مالي و معاملاتي و دستورالعمل هاي مربوطه