امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

رئیس اداره منابع انسانی : سید مصطفی موسوی بزاز

تلفن : 37002214

پست الکترونیک: MousaviBM2[at]mums.ac.ir


    نظارت ، پیگیری ، کنترل وانجام امور کارگزینی کارمندان از قبیل : صدور وپاراف احکام ومکاتبات مربوطه، ترفیعات ومرخصی ها طبق مقررات استخدامی
    اجرای دستورالعمل مربوط به کنترل ورود وخروج پرسنل واشخاص به موسسه براساس آیین نامه های مربوطه
1.    نظارت وسرپرستی امور دفتری وارسال مراسلات وبایگانی
2.    نظارت درتهیه ، خرید وتحویل ملزومات وتقسیم آن بین واحدها ازطریق انبار
3.    نظارت برامور مربوط به نقلیه ازقبیل :توزیع خودروها بین واحدهای تابعه
4.    نظارت برکلیه امور مربوط به خدمات واحد متبوعه و راهنمایی کارکنان تحت سرپرستی
5.    کنترل ونظارت برلیست اضافه کار ماهیانه تهیه شده درهرواحد وتهیه لیست اضافه کار قابل ارائه به حسابداری
6.    انجام کلیه امور مربوط به مسئولین فنی بیمارستان
7.    صدور ابلاغ جهت کلیه مسئولین
8.    پیگیری وانجام کلیه امور مربوط به قراردادهای بیمارستان
9.    تهیه پیش نویس نامه های اداری
10.    انجام سایر امور مربوط برطبق موازین وارزشهای اسلامی