مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی