امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش یک زنان"

پرسنل بخش


روان پزشک رئیس بخش :دکتر رامش طاهرپور

سرپرستار بخش : زهرا حسن زاده    شماره تلفن سرپرستار : 37326767 (داخلی 630)        پست الکترونيک : HasanzadehZ2[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار : 17 نفر
تعداد کمک بهيار :6 نفر
تعداد خدماتي:2 نفر
تعدا منشي : ندارد