مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش  زنان"

پرسنل بخش


روان پزشک رئیس بخش :دکتر رامش طاهرپور

سرپرستار بخش : وحیده کوشکی   شماره تلفن سرپرستار : 37326767 (داخلی 630)        پست الکترونيک : KoushkakiV2[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار : 17 نفر
تعداد کمک بهيار :6 نفر
تعداد خدماتي:2 نفر
تعدا منشي : ندارد