امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

"واحد مددکاری بیمارستان ابن سینا"

مسئول واحد
طیبه جعفریان         شماره تلفن :37002325        پست الکترونيک :JafarianT2[at]mums.ac.ir

موقعیت دربیمارستان:     ساختمان درمانگاه مرکزی- اتاق 11