مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
         
         
    دکتر حسن منفرد
   

معاون توسعه مدیریت و منابع بیمارستان و مرکز آموزشی ، پژوهشی و درمانی روان پزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي

تلفن داخلي: 211- 210
 
تلفن مستقيم: 37002211-37002210

نمابر : 37112545-051

  MonfaredH1[at]mums.ac.ir

سوابق تحصيلي

-