مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش دو مردان"

پرسنل بخش


 روانپزشک مسئول فني بخش :

 سرپرستار بخش : سید نوید ایزدی   شماره تلفن سرپرستار : 37002368         پست الکترونيک : IzadiN2[at]mums.ac.ir