امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

معرفی واحد دبیرخانه

دبيرخانه واحد سازماني مشخصي است که عمليات ثبت و توزيع مکاتبات و مراسلات اداري را انجام مي دهد و بر حسن جريان گردش نامه هاي وارده و صادره در داخل و خارج سازمان ( تا رسيدن به نتيجه نهايي ) نظارت دارد.

در اين مرکز دبيرخانه به صورت غيرمتمرکز اداره شده و با استفاده از سيستم اتوماسيون اداري در ارتباط با ساير واحدها مي باشد و گردش کليه مکاتبات بصورت الکترونيکي و بي نياز از جابجايي فيزيکي نامه انجام ميگردد و تصوير اصل نامه ها و يا هر گونه سند ديگري در اين سيستم به روش الکترونيکي بايگاني مي شود.