مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

"واحد گفتار درمانی"

مسئول واحد الهام حکیمی    شماره تلفن :37002322                                   پست الکترونيک :Hakimie2[at]mums.ac.ir