مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

واحد کارگزینی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

شرح وظایف کلی واحد کارگزینی

 • مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور، بخشنامه ها و تصویب نامه ها به منظور آشنایی کامل در اجرای آنها
 • صدور احکام پرسنل رسمی، پیمانی تبصره 3 ماده 2 و مشمولین قانون کار و مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان و ضریب K
 •  مکاتبات لازم با دیگر سازمان ها و نهاد ها
 • تهیه گزارشات لازم در خصوص بازنشستگی افراد یا درخواست افراد برای بازنشستگی
 •  شرکت در کلاس های آموزشی همایش های تخصصی
 • پیگیری مشکلات پرسنل
 • بهنگام نمودن اطلاعات پرسنلی
 • انجام امور مربوط به ارزشیابی کارکنان در چارچوب دستورالعمل های تعیین شده
 •  برگزاری کلاس های توجیهی جهت مسئولین بخش ها و سرپرستاران در مواقع ضروری
 •  تهیه آمار لازم جهت  ریاست ، مدیریت و دیگر واحد ها
 •  صدور کارت شناسایی
 • ثبت چهره کارکنان جهت ثبت ترددهای روزانه
 •  ثبت مرخصی استحقاقی و پاس ها ساعتی در سیستم پرسنلی و اعلام مانده مرخصی در پایان سال
 • بررسی سنوات خدمتی و بازنشستگی کارمندان با سنوات 30 سال خدمت
 • بررسی اطلاعات کارمندان جهت تداوم یا قطع کمک هزینه اولاد
 •  تهیه و تنظیم فرم های تمدید قرارداد استخدام پیمانی و لیست مربوط و ارسال آن به سازمان جهت تایید و صدور احکام تمدید قرارداد استخدام پیمانی
 • تهیه مدارک جهت کمک هزینه ازدواج کارمندان و فرزندان آنها و کمک هزینه فوت و ارسال به حسابداری جهت پرداخت وجه مربوطه