مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش سه مردان"

پرسنل بخش


 روانپزشک مسئول فني بخش :

 سرپرستار بخش : وحید طاهری     شماره تلفن سرپرستار : 37002379         پست الکترونيک : TaheriV1[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار : 4 نفر
تعداد کمک بهيار :4 نفر
تعداد خدماتي:1 نفر
تعدا منشي : ندارد