امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش یک زنان"

پرسنل بخش


 روانپزشک مسئول فني بخش :

 سرپرستار بخش : لیلا قلاسی   شماره تلفن سرپرستار : 37002388         پست الکترونيک : GhallasiL1[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار : 10 نفر
تعداد کمک بهيار :2 نفر
تعداد خدماتي:1 نفر
تعدا منشي :1 نفر