مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش اطفال پسران"

پرسنل بخش


 روانپزشک مسئول فني بخش :

 سرپرستار بخش : عصمت حسینی    شماره تلفن سرپرستار : 37002402         پست الکترونيک : HoseiniE5[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار : 6 نفر
تعداد کمک بهيار :1 نفر
تعداد خدماتي:1 نفر
تعدا منشي : ندارد