مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

ریاست بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 


 
دکتر علی اکبری
 
استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
آدرس محل کار : انتهاي خيابان حر عاملي بيمارستان و مرکز آموزش روانپزشکي ابن سينا و دکترحجازي
تلفن داخلي: 211- 210
تلفن مستقيم: 37002211-37002210

نمابر : 37112545-051

EMAIL :AkbariA[at]mums.ac.ir