مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

"روابط عمومي بيمارستان و مرکز آموزش ابن سينا و دکتر حجازي"


مسئول واحد روابط عمومیمحمدرضا مظفری مقدم    شماره تلفن :37002264 پست الکترونيک :MozaffariMMR1[at]mums.ac.ir