مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش آموزشی یک مردان "


پرسنل بخش
 روانپزشک مسئول فني بخش :

 سرپرستار بخش : احسان مروی    شماره تلفن سرپرستار : 37002418         پست الکترونيک : MarviE1[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار : 9 نفر
تعداد بهیار : ندارد
تعداد کمک بهیار :5 نفر
تعداد خدماتی:3 نفر
تعدا منشی : ندارد