مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"واحد تغذیه و رژیم درمانی"


 

مسئول واحد

زینب احمدی      تلفن تماس:37002375              پست الکترونیک :ahmadiz4[at]mums.ac.ir

 

شرح وظایف کارشناس مسئول واحد تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان :

 1. تعامل و هماهنگی با مدیریت بیمارستان جهت ارتقاء کیفیت خدمات بخش تغذیه
 2. ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه و یکساله به واحد تغذیه معاونت درمان دانشگاه
 3. پیگیری مشکلات اعلام شده توسط کارشناس تغذیه معاونت و یا ناظرین وزارت بهداشت طی بازدید های دوره ای و اتخاذ راهکارهای مناسب جهت رفع آن ها با همکاری مراجع ذیربط
 4. تشکیل کمیته تغذیه و برگزاری جلسات منظم طرح و بررسی مشکلات موجود و افزایش هماهنگی و همکاری اعضاء تیم درمان (پزشکان، مدیریت خدمات پرستاری و مشاورین و کارشناسان تغذیه) در اجرای برنامه های تغذیه بالینی در موضوعات مربوطه
 5. شرکت در جلسات مناقصه و نظارت بر عقد قرارداد های غذا از جهت رعایت ضوابط بخش تغذیه توسط پیمانکار )در موارد واگذاری خدمات(
 6. آگاهی، تسلط کامل و آموزش برنامه اعتبار بخشی، استانداردها و فرآیندهای خدمات غذایی و سایر دستورالعمل های ذیربط به کارکنان واحد
 7. اجرای برنامه اعتباربخشی واحد تغذیه بیمارستان با همکاری کارشناسان مدیریت خدمات غذایی و مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
 8. پیگیری رفع نواقص سنجه ها در اعتبار بخشی دوره های گذشته با کمک مشاورین و کارشناسان تغذیه
 9. مدیریت، سرپرستی، نظارت، ارزیابی کیفی - دوره ای فعالیت های واحد خدمات غذایی و واحد مشاوره تغذیه و رژیم درمانی و تقسیم وظایف کارکنان تحت سرپرستی
 10. برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بخش تغذیه منطبق با استانداردهای نیروی انسانی و تلاش جهت تامین نیروی انسانی لازم و کافی برای بیمارستان ازطریق مراجع ذیربط
 11. تلاش در اجرای ضوابط بخش تغذیه به بهترین نحو ممکن و نظارت مستمر بر نحوه پیاده سازی آن
 12. جلوگیری از ورود و توزیع غذا برای بیماران از مراکز تهیه و طبخ غذا یا دیگر بیمارستان هایی که فاقد کارشناس تغذیه ناظر بوده و یا زنجیره گرم بطور کامل در انتقال غذا رعایت نشده است.
 13. تهیه و تکمیل چک لیست امتیازدهی شرکت های خصوصی پیمانکاری طبخ و توزیع غذا بر اساس مفاد قرارداد با همکاری کارشناس تغذیه خدمات غذایی و واحد بهداشت محیط )در موارد غیر خودگردانی
 14. نظارت بر تنظیم برنامه غذایی بیماران توسط کارشناس تغذیه خدمات غذایی مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشتی با همکاری کارشناس بهداشت محیط در حیطه موارد بهداشتی
 15. همکاری با مشاورین تغذیه جهت ارائه مشاوره تغذیه و رژیم درمانی
 16. همکاری با کارشناس خدمات غذایی در امور نظارت و ساماندهی امور غذا
 17. پیش بینی ذخیره مواد غذایی ضروری جهت مواقع اضطرار و بحران )بر حسب امکانات و نوع مواد غذایی( و حوادث غیر قابل پیش بینی جهت پیشگیری از مخاطرات امور تغذیه بیمارستان
 18. نظارت بر تامین مواد اولیه غذایی برحسب امکانات بیمارستان و نوع مواد غذایی برای مدت قابل قبول بر حسب شرایط بیمارستان و حسن اجرای آن توسط کارشناس تغذیه خدمات غذایی
 19. نیازسنجی و پیش بینی راهکارهای تامین مکمل های بیمارستانی و محلول های تجاری مورد نیاز بیماران با تعامل مشاور تغذیه و رژیم درمانی وارسال لیست مکمل ها و محلول های مورد نیاز به معاونت درمان جهت انجام اقدامات لازم برای تسهیل دسترسی به آن ها
 20. به روز رسانی و تامین تجهیزات بخش تغذیه شامل آشپزخانه، اتاق های تغذیه , انبارها و کلینیک تغذیه بیمارستان و تدارکات مربوطه با همکاری واحد بهداشت محیط
 21. نظارت بر بودجه خدمات غذایی ، قراردادهای غذا ، نوشیدنی ها و میان وعده ها
 22. نظارت برانجام مشاوره تغذیه و رژیم درمانی بیماران بستری و سرپایی در کلینیک سرپایی تغذیه بیمارستان با نسبت توافقی با کارشناسان تغذیه بیمارستان
 23. گذراندن دوره های آموزشی مرتبط با حیطه کاری بویژه موضوعات تغذیه بالینی
 24. انجام تحقیق و مطالعات و استفاده از شواهد و تجربیات موجود جهت ارتقاء کیفیت خدمات در بیمارستان با همکاری کارشناسان تغذیه و سایر پرسنل مرتبط
 25. نظارت و کنترل کلیه بروشورهای آموزشی تغذیه تهیه شده برای بیماران سرپایی و بستری از جهت صحت و انطباق با پروتکل ها و مبانی تغذیه
 26. برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان خدمات غذایی با همکاری کارشناس تغذیه خدمات غذایی و سایر پرسنل مرتبط
 27. هماهنگی با رابطین آموزشی بیمارستان جهت اخذ مجوزهای مربوطه در برگزاری دوره های آموزشی
 28. انجام هماهنگی های لازم برای ایجاد امکان ورود اطلاعات تغذیه ای مورد نیاز کارشناسان و مشاورین تغذیه از بیماران در برنامه سیستم مدیریت اطلاعات بیمارستانی (HIS) و تنظیم شاخص های تغذیه ای بیماران بستری براساس موارد تعریف شده توسط گروه تغذیه بالینی وزارت بهداشت
 29. بارگذاری اطلاعات غذایی و تغذیه ای در سایت یا شبکه الکترونیک بیمارستان
 30. تهیه و تنظیم برنامه غذایی پرسنل مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشت
 31. تهیه و تنظیم برنامه غذایی بیماران مطابق با اصول تغذیه ای و بهداشت
 32. شرکت در کمیته اقتصاد ،غذا و دارو  بصورت ماهیانه جهت ارتقاء و ساماندهی خدمات تغذیه بیمارستان
 33. شرکت در کمیته آموزش سلامت   بصورت ماهیانه
 34. جمع آوری اطلاعات آماری مرتبط با فعالیت های بخش تغذیه و بکارگیری نتایج در برنامه ریزی های آتی
 35. بررسی گزارشات و آمار بخش تغذیه و ارسال بازخورد های دوره ای (ارائه گزارش- روند تغییر شاخص ها و ...) به معاونت درمان دانشگاه