امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

"واحد مدیریت اطلاعات سلامت "


مسئول واحد

 مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت: معصومه بروجردی

 ايميل :mums.ac.irboroujerdiM1[at]

 تلفن مستقيم : 37002280

 تلفن داخلي: 280 

چکیده ای ازشرح وظایف:

1.ارتقاء و بهبود فرآیند مدیریت کارکنان واحد مدیریت اطلاعات سلامت

2.ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در واحد مدیریت اطلاعات سلامت

3.ارتقاء فرآیند تعامل با مراجعین و کارکنان

4.ارتقاء سطح امنینت و محرمانگی پرونده های بالینی

5.افزایش کاربرد فناوری IT در خدمات مختلف واحد مدیریت اطلاعات سلامت

6.بهبود کیفیت بخش مدیریت اطلاعات سلامت مطابق با استاندارهای اعتبار بخشی