امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش اورژانس حاد زنان"

پرسنل بخش


 روانپزشک مسئول فني بخش :

 سرپرستار بخش :خدیجه هروی    شماره تلفن سرپرستار : 37002401         پست الکترونيک : HeraviKH1[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار : 13 نفر
تعداد کمک بهيار :8 نفر
تعداد خدماتي:3 نفر
تعدا منشي : ندارد