مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش اورژانس حاد زنان"

پرسنل بخش


 روانپزشک مسئول فني بخش :

 سرپرستار بخش :فاطمه اکبری زیبد    شماره تلفن سرپرستار : 37002359         پست الکترونيک : AkbariZF1[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار : 13 نفر
تعداد کمک بهيار :5 نفر
تعداد خدماتي:1 نفر
تعدا منشي : ندارد