مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

واحد روانشناسی بیمارستان ابن سینا

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

"واحد روانشناسی بیمارستان ابن سینا"

مسئول واحد
علی اسدی   شماره تلفن :37002270 پست الکترونيک :Asadia2[at]mums.ac.ir