مرکز آموزشی،پژوهشی و درمانی روانپزشکی ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 
 
مسئول درمانگاه : مسعود شايسته زرين
آدرس پست الکترونيک مسئول درمانگاه :    zarrinm1[a]mums.ac.ir
مسئول فنی شیفت صبح : دکتر فرزانه فلسفی
آدرس پست الکترونيک مسئول فنی شیفت صبح : FalsafiF1[a]mums.ac.ir
مسئول فنی شیفت عصر : دکتر لیلا نوروزی
آدرس پست الکترونيک مسئول فنی شیفت عصر:NorooziL1[a]mums.ac.ir
تلفن داخلي درمانگاه متادون : 320
تلفن مستقيم درمانگاه متادون : 37002320
 

شرايط پذيرش

نحوه پذيرش

بيماران تحت پوشش

اعتيادبه مواد موثر بر روان
تعهد والتزام عملي بيمار به درمان
مراجعين خود معرف
بيماران مبتلا به HIV
خانم ها : 50 نفر
آقايان : 950 نفر
پيگيري درمان طبق برنامه در نظر گرفته شده
مراجعه حضوري بيمار براي دريافت دارو

بيماران معرفي شده از زندان

 
دريافت ومصرف دارو در حضور مسئول مربوطه
شركت در كلاسهاي توجيهي و آموزشي
 مراجعین معرفی شده از طرف کنگره 60  

 

کارکنان شيفت صبح درمانگاه متادون
 
کارکنان شيفت عصر درمانگاه متادون
فرزانه فلسفي (پزشک)
مسعود شايسته زرين (روانشناس)
الناز اسكندرنيا (روانشناس)
فاطمه آرين (پرستار)
فرحناز ابراهيمي (پرستار)

 
لیلا نوروزی(پزشک)
مسعود شايسته زرين (روانشناس)
فرحناز ابراهيمي (پرستار)
فاطمه آرين (پرستار)