امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

"بخش سالمندان مردان"

پرسنل بخش


 روانپزشک مسئول فني بخش :دکتر علی منطقی

 سرپرستار بخش : ندا اربابها   شماره تلفن سرپرستار : 37002453         پست الکترونيک : ArbabhaN2[at]mums.ac.ir
تعداد پرستار : 12 نفر
تعداد کمک بهيار :2 نفر
تعداد خدماتي:1 نفر
تعدا منشي :1 نفر