ارزیابی جامع بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

ارزیابی بیمارستان توسط ارزیابان کشوری و ارزیابان دانشگاه در تاریخ 1399/11/18 شروع و در تاریخ 1399/11/20 پایان یافت .

در این ارزیابی تمامی بخش ها و واحدهای بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی مورد بازدید تیم ارزیاب قرار گرفت .

و در پایان تیم  ارزیاب از همکاری و همراهی رئیس و مسئولین بیمارستان و همچنین مسئولین بخش ها و واحدهای بیمارستان ابراز رضایت کرده و تشکر و قدر دانی نمودند .