مدیریت ارتقاء بهره وری منطبق بر قانون

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

رئیس اداره منابع انسانی با تاکید بر مدیریت قانون بهره وری پزشکان و پرسنل بیمارستان گفت: در اجرای این برنامه پرونده تمامی افراد مشمول استفاده از قانون بهره وری مورد رسیدگی قرارگرفت .

سید مصطفی موسوی در ادامه سایر برنامه های اجرا شده در حوزه نیروی انسانی بیمارستان را به شکل زیر برشمرد

-  بروز رسانی چارت تشکیلاتی منابع انسانی بیمارستان در جلسات شورای رهبری با تحیلیل منایع انسانی

-  بر اساس ضرورت و نیاز تغییر عناوین پیشنهادی پس از بحث و بررسی ، موارد لازم تصویب و تایید شد .

- برنامه ریزی و اجرایی کردن استفاده کادر درمانی از مرخصی های بیماری کرونا و استفاده کادر اداری بیمارستان از برنامه دور کاری بر اسال پروتکل های اعلام شده

- بروز رسانی و ایجاد نظم در انجام فرایند حضور و غیاب پرسنل بیمارستان

- جذب و بکارگیری نیروهای طرحی برای کلیه واحدها بر اساس نیاز سنجی فصلی

- جذب و بکارگیری نیروی طرحی پرستار با هماهنگی و مساعدت مدیریت سرمایه انسانی دانشگاه

-  جذب دو نیروی رسمی بعنوان کارگزین در واحد مربوطه