بازدید جناب آقای دکتر میرزائی از بیمارستان ابن سینا جهت برنامه ریزی و اجرای سیستم HSE

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

حوادث مرتبط با کار ممکن است موجب خسارت به انسان، محیط زیست و هم چنین اتلاف زمان و هزینه گردد. در بین مشاغل مختلف، بیمارستان ها از این جهت که دارای منابع عظیمی از سرمایه های مرتبط با سلامت جامعه و از طرفی سرمایه های انسانی، فیزیکی، مالی و تجهیزاتی می باشند، اهمیت به سزایی می یابند. از طرف دیگر مخاطرات بالقوه ای نظیر پرتوها، مواد شیمیایی سمی، پسماندهای بیمارستانی، حرارت، صدا، استرس و ... در بیمارستان وجود دارد، که کلیه کارکنان، بیماران، ملاقات کنندگان و در نهایت جامعه را در معرض این مخاطرات قرار می دهد و به دنبال آن هزینه هایی جهت زیان های مالی مستقیم و غیر مستقیم ناشی از حوادث در محیط کار را در بر خواهد داشت. بنابر این اهمیت استقرار سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)  در بیمارستان ها ضروری می باشد. در این راستا عضو محترم هیات علمی دانشکده بهداشت جناب آقای دکتر میرزایی با حضور در جلسه مدیران ارشد بیمارستان و مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی روان پزشکی ابن سینا و دکتر حجازی راهنمایی های لازم جهت برنامه ریزی و اجرایی شدن سیستم  HSE به روش علمی و صحیح در بیمارستان را ارائه نمودند. در پایان از بخش اورژانس بیمارستان بازدید و نکات ارشادی توسط اقای دکتر میرزایی بیان گردید. امید است ارتقای سطح فرهنگ HSE سازمانی از طریق افزایش میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان با کمک آموزش های مستمر، تشویق رفتار ایمن باعث کاهش وقوع و شیوع حوادث قابل پیشگیری گردد