بازدید اعضای محترم کمیته اجرایی جشنواره هنر و روان از بیمارستان های ابن سینا ودکتر حجازی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 برگزاری جلسه و بازدید اعضای  محترم کمیته اجرایی جشنواره هنر و روان از بیمارستان های  ابن سینا ودکتر حجازی در مورخ یکشنبه 27 بهمن ماه 98