امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گزارش تصویری مانور آتش سوزی بیمارستان ابن سینا در تاریخ 98/10/11