ارزيابي روانشناختي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

دريافت فايل

                  
الف :مصاحبه تشخيصي و معاينه وضعيت رواني (MSE)

شيوه‏هاي گوناگون ارزيابي روانشناختي براي طيف وسيعي از مراجعين در اين واحد انجام مي‏شود. بيماران پذيرش شده ممكن است خود ارجاع باشند يا اينكه به درخواست پزشكان داخل يا خارج از بيمارستان به اين واحد مراجعه كرده باشند . بعلاوه بخش قابل توجهي از افرادي كه در اين واحد مورد ارزيابي روانشناختي قرار مي‏گيرند بيماران يا افراد مشكل داري هستند كه از مراكز قانوني يا سازمانهاي ديگر نظير حوزه نظام وظيفه، اداره پزشكي قانوني، زندان، سازمان بهزيستي و امثال آن به اين بيمارستان ارجاع شده‏اند.

ب :سنجش هوش، استعداد و قابليتهاي ذهني و شناختي با استفاده از آزمونهاي زير :

 • مقياس هوش و كسلر براي كودكان پيش دبستاني (WPIS)
 • مقياس هوشي و كسلر كودكان (WISC-R)
 • مقياس هوشي كسلر بزرگسالان(WAIS-R)
 • مقياس هوشي ريون بزرگسالان
 • مقياس هوشي ريون خردسالان
 • آزمون مكعبهاي كهسن
 • آزمون مازهاي پرتئوس
 • آزمون آدمك گوديناف 
 • آزمون بين
ج :ارزيابي شخصيت و سايكوپاتولوژي با استفاده از آزمون های عيني
شخصيت از جمله :
 •  آزمون MPPI
 • آزمون MMPI-2
 

د :ارزيابي شخصيت و سايكوپاتولوژي با استفاده از آزمونهاي فرافكن از جمله :

 • آزمون روشاخ
 • آزمون TAT
 • آزمون CAT
 • آزمون HTP

ه :ارزيابي سايكوپاتولوژي با استفاده از پرسشنامه‏هاي خودسنجي و

ابزارهاي اختصاصي و كوتاه از قبيل :
 • مقياس افسردگي بك (BDI)
 • مقياس درجه بندي اضطراب هاميلتون (HRSA)
 • مقياس درجه بندي افسردگي هاميلتون (HRSD)
 • مقياس افسردگي كودكان (CDI)
 • مقياس اضطراب زونك
 • مقياس اضطراب اشپيل برگر
 • مقياس وسواس فكري ـ عمل ييل براون(YBOCS
 • آزمون كانرز
 • آزمون واينلند  
 و :سنجش اعمال شناختي و مغزي و ارزيابي نوروپسيكولوژيك با استفاده
از ابزارهاي زير:‌
 • مقياس هوشي و كسلر بزرگسالان (WAIS)
 • مقياس هوشي و كسلر كودكان (Wisc-R)
 • پرسشنامه MMSE
 • آزمون حافظه و كسلر (WMS)
 • آزمون ديداري حركتي بندر گشتالت
 • آزمون ويگوتسكي
 • آزمون ويسكانسن