خدمات پرستاري ويژه در بيمارستان روانپزشکی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
خدمات پرستاري در بخش هاي بستري روانپزشکي

علاوه بر وظايف عمومي ، وظايف تخصصي پرستار در بخش روان با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرايند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي به شرح زير مي‌باشد:

پذيرش مددجو
 • ارزيابي مددجو رواني و خانواده آن كه شامل:جمع آوري اطلاعات در رابطه با وضعيت بهداشتي ( جسمي – رواني – اجتماعي و معنوي ) با استفاده از تكنيك مشاهده، مصاحبه، معاينه وضعيت فيزيكي و رواني براساس ابزارها و مقياس‌هاي استاندارد از مددجو و خانواده و ساير منابع كه شامل پرونده، اعضاء تيم درماني، مراكز، سازمان ها، نهادها، سوابق مدددجو و ساير موارد
 • تجزيه و تحليل اطلاعات و طبقه بندي آنها بر اساس معيارهاي استاندارد
 • تعيين و تشخيص مشكلات مددجو مبتني بر تشخيص هاي پرستاريتعيين برآيندهاي مورد انتظار يا معيارهاي ارزشيابي انفرادي براي هر مددجو
  طراحي و برنامه ريزي به منظور اجراي مراقبت هاي پرستاري براساس اولويت هاي تشخيصي مددجو
اجرا و انجام طرح مراقبتي ( مداخلات روان‌پرستاري ) جهت مددجو و خانواده از قبيل موارد زير:
 • انجام مشاوره فردي و گروهي مددجو و خانواده به منظور اصلاح يا كسب مجدد توانايي‌هاي تطابقي گذشته
 • تقويت و ارتقاء بهداشت رواني و پيشگيري از عوارض و ناتواني با استفاده از مهارت هاي زير (توسط روان پرستار يا پرستار دوره ديده که شامل اين موارد است : ارتباط درماني ، مداخله در بحران ، كنترل استرس ، تكنيك هاي آرام سازي ، آموزش ابراز وجود و حل مشكلات
 • گروه درماني ، ساير موارد و تكنيك هاي جديد
 • محيط درماني : ايجاد و فراهم نمودن محيط درماني مناسب با مشاركت مددجو و ساير اعضاي تيم درمان به منظور وصول اهداف مراقبتي و توانبخشي ( پرستار آموزش ديده يا روان پرستار )
 • مداخلات و آموزش فعاليت هاي خود مراقبتي : نيازسنجي اختصاصي آموزشي به منظور اجراي روش هاي مختلف آموزشي و مشاوره اي در راستاي توانمند سازي مددجو در مراقبت از خود جهت فعاليت هاي روزانه
 • مداخلات زيست – رواني ( سايكوبيولوژيك )
  اجرا و انجام تكنيك هاي روان درماني ( توسط روان پرستار ) شامل: فرد درماني ، خانواده درماني ، گروه درماني ، بازي و تفريح درماني ،مشاوره پرستاري ، ساير موارد و تكنيك هاي جديد
 • تشخيص، برنامه ريزي و مراقبت از مددجويان پرخطر از جهت اقدام به خودكشي و آسيب به ديگران يا محيط
 • مشاوره به مددجو و خانواده در مورد تمام مسايل مرتبط به مددجوي، درمان و مراقبت و توانبخشي آن (پرستار آموزش ديده ) : مشاوره و آموزش مهارت هاي اجتماعي ، مشاوره و آموزش مهارت هاي ارتباط ،‌مشاوره و آموزش مهارت هاي شغلي و حرفه اي ، مشاوره و آموزش مهارت هاي از عهده برآيي ، مشاوره  و آموزش مهارت هاي حل بحران ، مشاوره و آموزش مهارت هاي كنترل استرس ،‌ مشاوره و آموزش مهارت هاي كنترل خشم و مشاوره و آموزش مهارت هاي كنترل خشونت و پرخاشگري

طراحي و اجراي برنامه ترخيص براي هر مددجو ( Discharge planning ) با مشاركت اعضاء تيم درمان ( پرستار آموزش ديده )
بازديد و ويزيت هاي منظم از منزل مددجو ( Home Visit ) و ارائه خدمات پرستاري در منزل بر حسب نياز ( پرستار آموزش ديده )
برنامه ريزي و هماهنگي جهت برگزاري نشست هاي مشترك درماني با اعضاي تيم درمان و توانبخشي
ثبت كليه مداخلات درماني و مراقبتي انجام شده، واكنش هاي مددجو و نتايج آنها در پرونده و گزارش به پزشك و ساير اعضاء تيم درماني
ايجاد هماهنگي بين تيم درماني در مورد درمان و مراقبت از مددجو و خدمات ارائه شده به مددجو
هماهنگي و همكاري با تيم درمان و توانبخشي جهت حفاظت مددجو جهت تهاجمات احتمالي
ارزشيابي مداخلات انجام شده و ثبت آنها
برنامه ريزي و اجراء مراقبت هاي پرستاري ويژه در مددجوان رواني خاص ( مددجوان رواني، مبتلا به ايدز،‌ هپاتيت،‌ اعتياد، مجرم كيفري و  زنان ويژه و ساير موارد ( پرستار آموزش ديده)

دارو درماني:
 • دادن صحيح داروي تجويز شده به مددجو به روش استاندارد
 • اجراي دستورات داروييPRN براساس تشخيص صحيح موارد نياز
 • آموزش به مددجو و خانواده در مورد نحوه صحيح مصرف دارو، عوارض دارويي و ساير موارد
 • ارزيابي واكنش ها نسبت به داروهاي تجويز شده و گزارش به پزشك معالج
 • همكاري و هماهنگي با تيم درمان در راستاي اجراي صحيح پروتكل دارو درماني
 • ارزيابي سير علايم مددجوي و انجام معاينه وضعيت رواني به طور متناوب با توجه به استانداردهاي بخش
شوك درماني:
 • هماهنگي و آماده كردن مددجو جهتECT با نظر پزشك
 • اخذ رضايت از تيم قانوني مددجو
 • آموزش مددجو و خانواده در مورد اجراECT و اهداف آن
 • انجام مراقبت هاي پرستاري از مددجو قبل، حين و بعد از انجام ECT
  ثبت گزارشات ضروري

فعاليت درماني ( Activity Therapy ) و كار درماني:
 • هماهنگي و همكاري با تيم درمان جهت انتخاب فعاليت درماني مناسب با توجه به وضعيت مددجو
 • هماهنگي و برنامه ريزي و آماده كردن مددجو براي انجام فعاليت هاي درماني و آماده كردن محيط، امكانات جهت انجام فعاليت ها

تذكر:
همكاري با پزشك در انجام اينتوباسيون و در موارد ضروري توسط پرستاري كه دوره اينتوباسيون و  CPR را به صورت كامل گذرانده باشد.

 • منظور از روان پرستار، پرستاري است كه دوره كارشناسي ارشد با تخصص پرستاري بهداشت روان (روانپرستاري) را طي نموده باشد.
 • منظور از پرستار آموزش ديده پرستاري است كه دوره هاي آموزشي ( بازآموزي، ضمن خدمت و يا حين خدمت ) را طي نموده است.
 • رفرنس : سازمان نظام پرستاريجمهوري اسلامي ايران

  http://portal.ino.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=1&sub=0&PageId=95&codeV=1&tempname=SharheVazaayef

     دريافت فايل