اسکيزوفرني چيست؟

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
دريافت فايل


اسکیزوفرنی اختلال عصبی مزمن و شدیدمجـموعه اختلالاتی که با آشفـتگی در گفـتار،ادراکـ،
عاطفه،تفکر و عملکرد اجتماعی مشخص میشود.یک درصد جمعیت را مبتلا می کند و 95 درصد مبتلایان در سراسر عمر این حالت را دارند.
علائم  مثبت اسکیزوفرنی

 افزایش فعالیت جسمی و روانی ، توهم، هذیان، تفکر آشفته ،گفتار آشفته،رفتار کاتاتونیک یا آشفته

علائم منفی اسکیزوفرنی:
 کاهش فعالیت جسمی و روانی،احساس پوچی و خالی بودن،بی انگیزگی،عدم لذت و بی احساسی

نشانه های شناختی در اسکیزوفرنی:
ضعف در حل مساله،ضعف در مهارتهای تصمیم گیری،افکار غیر منطقی،نقصان حافظه و توجه

مراحل اسکیزوفرنی:
مرحـله 1 (شـروع) حـاد:

شامـل علائـم مقـدمـاتی (اضطـراب ،فـوبی،وسواس اجبار و حـالات تجزیه ای)
علائـم سایـکوز حـاد: توهـم، هـذیان،تفکر آشفته
مرحـله 2:(سالـها بعـد از شـروع) بالا و پائیـن رفتن شـدت اخـتلال میتواند منجـر به بهـبودی نسبی یا کامل گردد
مرحـله 3 : دوره بلـند مـدت و پیـامـدهای آن اختلال مـزمن میشـود.

انواع اسکیزوفرنی:
پارانوئید   آشفته    کاتاتونیک    نامتمایز    باقیمانده

درمان:
درمان اصلی دارودرمانی ، الکتروشوک،رفـتاردرمانی،روان درمانی،خـانواده درمانی، گروه درمانی،روان درمانی فردی،آموزش مهارت های اجتماعی و تواانبخشی

فرایند پرستاری در اسکیزوفرنی
بررسی:
برای تنظیم یک طرح مراقـبتی ابتدا شرح حـال کامل بیمار + معاینه دقیق روانی را انجام میدهیم و اطلاعاتی در مورد سابقه و گذشته وی، خانواده و منابع حـمایتی جمـع آوری مـیکنیم سـپس بررسـی های لازم از جهـت خلق عـاطفه تفکر ادراک قـضاوت بینش و جـهت یـابی را صورت میدهیم.

تشخیص:
توانایی آسیب به خود یا دیگران در ارتباط با هذیان گزند و آسیب  (مهمترین)

انزوا و گوشه گیری از اطرافیان مربوط به اعتماد به نفس پایین
نقص در مراقبت از خـود مربوط به عـدم رعایت بهداشت فردی و ناتوانی در خوردن
اختلال در الگوی خواب در ارتباط با دیر خوابیدن
آسیب به خود و دیگران که غالبا از توهمات شنوایی سرچشمه میگیرد.
 
مداخلات پرستاری
- سطح محرک های محیطی را به حداقل برسانید
- مشاهده نزدیک و دقیق بیمار
- کلیه اشیاء خطرناک را از محیط خارج کنید
- برخورد آرام با بیمارداشته باشید
- وجود تعداد کافی پرسنل در بخش
- چنانچه بیمار با صحبت و دارو آرام نشد استفاده از محدودیت های فیزیکی
- احتیاط در لمس بیماران پارانوئید
- رابطه مبنی بر اعتماد با بیمار
-  اجتناب از فعالیت های رقابتی
- تشویق بیمار به بیان احساسات
- ارزیابی نیازهای مراقبتی بیمار
- تشویق بیمار به استقلال
- ارزیابی وضعیت تغذیه
- گزارش دقیق از الگوی خواب بیمار
- هذیان بیمار را رد نکنید ،قبول هم نکنید در بیمار ایجاد شک نمایید.هذیانات را به مسخره یا توهین نگیرید
- بیمار را تشویق به بیان توهمات نماییدتوهمات بیمار را قبول یا رد نکنید.
- در ارتباط با بیماران پارانوئید عجله نکنید.
- برای شروع ارتباط از مسائل مورد علاقه بیمار صحبت کنید.
- تعاملات داوطلبانه بیمار با دیگران را شناسایی و تقویت کنید.
- با بیمار صادق باشید.

منابع مورد استفاده
- طرح های مراقبتی روان پرستاری  ترجمه دکتر عبدالهیان و همکاران
- پرستاری بهداشت روان  تالیف حمید حجتی
روانپرستاری(بهداشت روان 2) اسدی نوقابی و کیقبادی
 
 
تهيه كننده :فريده دلمرادي
بيمارستان روانپزشکي
 ابن سينا و دکتر حجازي