خانواده درماني

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
دريافت فايل   
 

مفاهيم پايه
خانواده به عنوان سيستم ويژگي هاي خاص خود را دارد
. بسياري ازمشکلات محصول الگوهاي بين فردي و تعاملي نادرست ميان اعضاي خانواده است.

مفاهيم پايه

سايبرنتيک مطالعه ساز و کارهاي بازخورد دهنده نظامهاي مختلف ثبات خود را از طريق خود تنظيمي و دريافت نتايج مربوط به عملکرد قبلي و ارتباط دادن آنها با کارکرد دروني حفظ مي کنند.

مفاهيم پايه
عليت متقابل رفتار نه تنها محصول فرايندهاي درون رواني است بلکه نتيجه بستري از تعاملات است که رفتار در آن بروز مي کند.

تاثير و تاثر متقابل در نظام خانواده
مفاهيم پايه
بيمار آشکار فردي که حامل نشانه است(IP) نشان دهنده عدم تعادل در خانواده و تلاش براي برگرداندن ثبات است
 
مفاهيم پايه
خرده نظامها (همسران،والدين،همشيرها)
مرزها: فواصل نامريي يا نامشهود که فرد ،خرده نظام يا کل نظام را از محيط اطراف مجزا مي کند
مثلث ها:سنگ بناي اصلي در نظام عاطفي خانواده
چرخه تحولي خانواده
مراحل آغازين
جفت شدن

تکاليف: تبديل استقلال فردي به پيوند و وابستگي متقابل زوجين
سه نفره شدن
تکاليف:تبديل وابستگي متقابل به جذب وابستگي
 
چرخه تحولي خانواده (ادامه)
مراحل مياني
ورودي ها:خروج اولين فرزند
تکليف:استقلال نسبي
گسترش:ورود آخرين فرزندان به جامعه
تکليف:استقلال

خروج:خروج کامل عضو وابسته از خانواده
تکليف:استقلال کامل
 
چرخه تحولي خانواده (ادامه)
مراحل نهايي
کوچکتر شدن/گسترده شدن
تکليف:گسترش استقلال

پايان يافتن:مرگ يکي از زوجين
تکليف:حل و فصل سوگ
 
انواع خانواده
توالي رشد و تحول
ازدواج
ورود فرزندان پيدايش مثلث
مشکلات نوجوانان
بحران ميانسالي
بازنشستگي
فرايند طلاق و مشکلات حضانت


ويژگي هاي قابل ارزيابي در خانواده

ترکيب خانواده
فرايند خانواده(تعارض،ارتباط، حل مساله)
روابط خانواده(موانع ارتباطي مانند انتقاد،تحقير،دفاعي بودن)
عواطف خانواده
سازمان خانواده(قوانين خانواده،سلسله مراتب، مرزبندي ها)

مصاحبه اوليه با خانواده
برقراري اتحاد درماني،همدلي و جمع آوري اطلاعات
تحقيق و بررسي همه جانبه راجع به مشکل
مشاهده تعاملات خانواده(مرزبندي ها ،سلسله مراتب ،سطح تمايز،بروز عواطف)
تاريخچه تکاملي خانواده(استفاده از ژنوگرام)
شناخت راه حل هاي امتحان شده،نحوه حل تعارض
شناساندن توانايي هاي فرد بيمار
 
چه كسي نزديك چه كسي نشسته است و چه كسي دورتر از چه كسي است؟
• چه كسي مكالمه را راجع به موضوعات كليدي خانواده شروع مي كند و چه كسي سكوت كرده
است؟
• چه كسي خودبخود صحبت مي كند و چه كسي بايد از او سؤال شود؟
• چه كسي مشكل و اهداف درمان را معرفي مي كند؟
• چه كسي مي تواند با بقيه مخالف باشد و صحبت را قطع كند و چه كسي نمي تواند؟
• افراد خانواده چگونه احساساتشان را بروز مي دهند و چگونه در مورد آن بحث مي كنند؟
• نظر چه كسي بيشتر و نظر چه كسي كمتر پذيرفته مي شود: چه كسي سعي مي كند بيشتر
سعي مي كند مشكلات را حل كند و چه كسي كمتر؟
• چه كسي در حل مشكلات خانواده نقش مؤثرتري دارد و چه كسي نقش كمتري را برعهده مي
گيرد؟
چه كسي با چه كسي همكاري مي كند تا كاري را انجام بدهد؟
 
ترسيم ژنوگرام
ژنوگرام يك روش معرفي خانواده، ارتباطات بين فردي و تاريخچه خانوادگي در طي چند نسل از طريق ترسيم است
ژنو گرام مي تواند در اين زمينه ها اطلاعات بدهد:
 • تعداد افراد خانواده
 • الگو هاي روابط
 • جايگاه فرد در خانواده
 • سوء مصرف مواد
 • بيماري هاي جسمي و رواني
 • رويکرد بوون
 • کار با بيماران اسکيزوفرن و خانواده هاي آنها
 • خانواده واحد عاطفي و شبکه اي از روابط در هم تنيده است
 • نظريه نظامهاي خانواده
 • مفاهيم اصلي نظريه بوون
 • تفکيک خويشتن
 • مثلث ها
 • نظام عاطفي خانواده
 • فرايند فرافکني خانواده
 • گسلش عاطفي
 • فرايند انتقال چند نسلي
 • جايگاه همشيرها
 • واپسروي اجتماعي
 • خانواده درماني بوون

مصاحبه ارزيابي
تاکيد بر سابقه مشکل فعلي،تمرکز بر نشانه ها،چرا حالا؟محرکهاي تنش زاي کنوني؟سطح تفکيک اعضاي خانواده؟نحوه کنار آمدن با اضطراب چگونه است؟تهيه نقشه نظامهاي خانواده
فنون درماني
دو هدف درمان:
 • کاهش اضطراب و رهايي از نشانه ها
 • افزايش سطوح تفکيک در هر عضو به منظور بهبود انطباق او
 • کار با والدين به تنهايي

 تهیه کننده : دکتر نگار اصغری پور