پذيرش سرپايي

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

 

 

دريافت فايل                                        پذيرش سرپايي
                                                                                                                                         
1-ارائه خدمات پذيرش به بيماران به صورت اورژانس و غير اورژانس ، سرپايي، كميسيون پزشكي، درمانگاه ها در حيطه مقررات بيمارستان
2-تعيين وقت پذيرش و نوبت دهي به بيماران سرپايي
3-درخواست پرونده قبلي بيماران بستري و سرپايي از بايگاني
4-پذيرش و تشكيل پرونده جهت بيماران تحت نظر بستري در اورژانس
5-ثبت دقيق و كامل اطلاعات هويتي بيماران در سيستم HIS
6-راهنمايي و هدايت بيماران به واحدهاي مربوطه
7-پاسخگويي به مراجعين
پذيرش سرپايي فقط در شيفت صبح فعال مي باشد.مسئول پذيرش سرپايي خانم معصومه بروجردي و متصديان خانم ها اسماء نكويي و ميترا ايراني مي باشند.
تلفن مستقيم واحد7002281 و خط داخلي281مي باشد

 </>