امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

"معرفی دفتر برنامه ریزی،ارزیابی و بهبود کیفیت"
معرفی واحد بهبود کیفیت

دفتر حاکمیت بالینی مرکز آموزشی، پژوهشی، درمانی روان پزشکی ابن سینا و دکتر حجازی در سال 1388 ودر راستای سیاست های وزرات بهداشت و درمان و آموزش پزشکی شروع به کار نمود .همچنین با استقرار مدل تعالی سازمانی(EFQM) از سال 1389 تا1391 جزء واحدهای پیشرو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود وبیمارستان موفق به اخذ گواهینامه درجه یک همایش ملی جایزه تحول و تعالی در بخش سلامت گردید.

 در اواخر سال 1390 به دنبال تغییر ملاک های ارزشیابی بیمارستانی به استانداردهای اعتباربخشی ملی ایران دفتر بهبود کیفیت با حضور کارشناسان توانمند تشکیل گردید.اولین دوره اعتباربخشی در 1392/05/20 برگزار گردید  وبیمارستان موفق به کسب دریافت گواهی نامه اعتبار بخشی ملی ایران با درجه یک شد.

در سال 1393همراه  با پیاده سازی استانداردهای اعتبار بخشی ملی ایران، اجرای دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت در اردیبهشت ماه در بیمارستان آغاز گردید
همچنین در سال 1396سومین دوره اعتبار بخشی در تاریخ 28 تیر ماه برگزار گردید و بیمارستان موفق به کسب دریافت گواهی نامه اعتبار بخشی ملی ایران با درجه یک شد، مسوولیت نظارت بر اجرای صحیح برنامه تحول  بر عهده دفتر بهبود کیفیت گذاشته شد.

در حال حاضر دفتر بهبود کیفیت علاوه بر پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی به صورت مستمر در پاسخگویی به بازدید های سایرسازمان ها و ارگان های قانون گذار، تدوین پروژه های خیرین سلامت و ارائه پژوهش ها و مقالات کاربردی، تشکیل کمیته آموزش به بیمار، اجرای آموزش به بیمارو خانواده در راستای بهبود کیفیت خدمات سلامت به فعالیت خود ادامه می دهد.

مهم ترین اقداماتی که در این واحد انجام می شوند به شرح زیر عبارتند از:
1- هماهنگي و يكپارچه سازي فعاليتهاي بهبود كيفيت در كل بيمارستان
2- تدوين مراتب اجرايي پياده سازي استانداردهاي اعتبار بخشي در سطح بيمارستان
3- تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر بیمارستان در موضوعات بالینی و غیر بالینی
4- بررسی و تحلیل گزارش مدیران از برنامه بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
5- انجام ممیزی داخلی براساس استانداردهای اعتباربخشی درکلیه واحدهای بالینی وپشتیبانی
6- هماهنگی با مدیران ارشد بیمارستان در خصوص بررسی وتجزیه وتحلیل خط مشی ها  ، فرایندها ، دستورالعمل های اجرایی و اهداف استراتژیک
7-هدایت و هماهنگی بین واحدها در اجرای اهداف استراتژیک و عملیاتی
8- تدوین، کنترل و نظارت بر حفظ و ارتقا کیفیت خدمات در کلیه واحدهای بیمارستانی از طریق تعیین و پایش شاخص های مرتبط
9- تهیه گزارش عملکرد دفتر بهبودکیفیت بیمارستان در مقاطع زمانی مختلف جهت استحضار مدیران ارشد
10-شرکت در راندهای ایمنی و مدیریت