امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

"پیگیری امور بیماران"
معرفی واحد

معرفی

این مرکز بر مبنای رسالت خویش مبتنی بر ارائه خدمات سلامت ایمن،اثربخش،به موقع و تکیه بر اصل مشتری مداری، بهره گیری از شایستگی های کارکنان به منظور تلاش در جهت رفتار مسئولانه و بهبود مستمر ارائه و ارتقای کیفی خدمات، با هدف پیشگیری و اطمینان از ارائه مراقبت از بیماران *دفتر پیگیری امور بیماران*را راه اندازی نمود.

شرح وظایف دفتر پیگیری امور بیماران

1-پیگیری ارائه خدمات در بازه زمانی مورد انتظار، از طریق پیگیری امور بیماران و بر اساس نوع خدمات بستری

 • تعیین و اندازه گیری شاخصهای مناسب برای محاسبه زمان مورد انتظار بیماران در ارائه خدمات مختلف
 • تفسیر و تحلیل نتایج و روند اندازه گیری ها و ارائه اقدامات اصلاحی
 • نظارت بر نحوه ارائه خدمات مورد نیاز شبانه روزی بیماران
 • نظارت بر اجرای دستورالعمل ابلاغی آنکالی و بخشنامه ابلاغی مقیمی در خصوص بازه زمانی تعریف شده
 • پیگیری امور بیماران و رفع موانع و عدم انطباق های فرآیندی به صورت پیش گیرانه به منظور تسهیل و تسریع خدمات پزشکی بیماران

2- پیگیری امور بیماران با رویکرد پیشگیری از شکایات و نارضایتی

 • شناسایی موارد امور بیماران که نیازمند پیگیری برای تسهیل و روان سازی هستند
 • پیگیری امور بیماران در مورد کفایت خدمات و مشکلات احتمالی و رفع موانع فرایندی / ناهماهنگی های بین بخشی
 • بازدیدهای میدانی و بررسی وضعیت روند مراقبت و درمان بیماران و شناسایی مشکلات و عوامل نارضایتی بیماران
 • کنترل فرآیندهای اصلی و خدمات ارائه شده به بیمار از نظر زمان دسترسی به خدمات و مدت انتظار بیمار با همکاری صاحبان فرایند
 • پیگیر راه اندازی سامانه مشاوره/ پیگیری امور بیماران از طریق تلفن/پیامك/مکاتبه با پزشکان معالج در تسهیل روند خدمات به بیماران
 • پیگیر تصویب پیشنهادات اصلاحی/ برنامه بهبود کیفیت در خصوص موارد عدم انطباق شناسایی شده در فرایند پیگیری مستمر امور بیماران توسط تیم رهبری و مدیریت
 • شناسایی موارد منجر به خسارات به گیرندگان خدمت و گزارش به تیم رهبری و مدیریت جهت تصمیم گیری و اقدام مقتضی

3- جمع آوری و تحلیل ریشه ای شکایات، انتقادات و پیشنهاداتِ بیمار، خانواده و کارکنان توسط

4- سنجش رضایت از بیماران و همراهان با همکاری اداره بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

5- انجام ساير امور محوله در چار چوب وظايف قانوني