بسته های درمانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

  بسته های درمانی  
نام پروسیجر متوسط روزهای بستری نوع تخت هزینه تقریبی