مشارکتهای مردمی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سایت مشارکتهای مردمی بیمارستان ابن سینا و دکتر حجازی در سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشارکتهای مردمی

 شماره حساب سيبا :   بانك ملي     0219430040009

اعضاي هيات امنا شوراي مشاركت هاي مرد‌‌مي بيمارستان هاي روان پزشكي ابن سينا و د‌‌كترحجازي

آد‌‌رس : بلوارحرعاملي - حد‌‌فاصل ميد‌‌ان بوعلي وميد‌‌ان موسوي قوچاني بيمارستان روانپزشكي ابن سينا - تلفن : 2700 3700-051