برنامه حضور روانپزشکان در درمانگاه بیمارستان ابن سینا

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

"برنامه حضور روان پزشکان در درمانگاههای بیمارستان ابن سینا "


کودک و نوجواندکتر فاطمه محرری
دکتر اعظم السادات حیدری
دکتر عاطفه سلطانی فر
دکتر پیمان هاشمیان
دکتر پریا حبرانی
                                                    برنامه حضور روان پزشکان در درمانگاه آموزشی کودک و نوجوان